Drevjamoen – en skjult løsning?

Skrevet av leder for Fagpolitisk råd Jone Måsøy.

Målet med denne artikkelen er å videreformidle informasjon og refleksjoner rundt militærbasen Drevjamoen og se på dens potensial. Et delmål er å informere kadetter om den politiske prosessen rundt temaet.

Fredag 15.mai deltok jeg på Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen sin tur til Mosjøen for å besøke Drevjamoen ved en tilfeldig invitasjon fra Ebbesen selv. Der skulle hun få info om Drevjamoen og hvilke kapasiteter HV-19 og Mosjøen og omegn næringsselskap KF mente Drevjamoen har. Margunn og jeg kjørte fredag morgen til Drevjamoen fra Brønnøysund. Da vi kom frem ble vi godt tatt imot av Espen Isaksen (Daglig leder av Mosjøen og omegn næringsselskap KF) og Sindre Bjørkmo og andre ved HV-14.

En journalist hadde fått nyss om dette og møtte oss ved inngangen til Drevjamoen leir. Han intervjuet Ebbesen, og spurte bl.a. om hvordan hun ser på mulighetene for Drevjamoen i fremtiden. Imens dette skjedde snakket jeg en del med Bjørkmo, og det viser seg at han har tatt utdanning ved Krigsskolen mange år tidligere. Da intervjuet var ferdig tuslet vi videre til en møtesal der vi fikk en presentasjon om Mosjøen og Drevjamoen av Bjørkmo.

Fra venstre: Margunn Ebbesen, Espen Isaksen, Odd Langvatn, ... Hatten, Sindre Bjørkmo og Jone Måsøy

«Rekruttskole på Drevjamoen»

Under vil jeg sammenfatte Bjørkmos presentasjon.

Mosjøen er en by som er geografisk plassert midt i Norge. Byen ligger i Vefsn kommune og har ca. 11.000 innbyggere. Bjørkmo reklamerer for at det er Helgelands eldste by, noe som gjør byen i seg selv attraktiv med tanke på kulturopplevelser og lignende. Beliggenheten til Mosjøen medbringer god infrastruktur. Egen flyplass 5 km sør for Mosjøen, europavei 6 går rett igjennom byen og tog-banen går også gjennom Mosjøen. I Vefsn kommune skjer det også litt av hvert som er dagsaktuelt for enhver som tenker å flytte dit. I de siste årene har de hatt store investeringer i skolebygg og bygg i offentlig sektor, ‘Aloca Mosjøen’ er Nord-Norges største transportbedrift og de har tilgjengelige og strategisk gode næringsarealer.

Etter Bjørkmo er ferdig med å reklamere for Mosjøen, går han videre inn på hovedgrunnen til at vi er der. Nemlig Drevjamoen og HV-14. HV i Norge har ca. 40 000 soldater pr nå, og de representerer 7/10 soldater i Forsvarets operative struktur. Hovedoppgaven til HV er å ivareta landterritoriet samt ha en svært kort reaksjonstid. HV bruker per nå litt under 3% av Forsvarsbudsjettet. Sjef HV med HVST befinner seg i Elverum, og Våpenskole HVSKS ved Dombås. HVs organisasjon kan du se på bildet til høyre.

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14

Stab HV-14 ligger på Drevjamoen. Distriktet ble etablert i 1911 og har ansvar for Nordland. Det er ca. 3000 soldater tilgjengelige i HV-14, mens Drevjamoen har 44 ansatte. Disse både for HV-14 men også for FLO og CYFOR. Bjørkmo beskriver også Drevjamoen som et trafikkteoretisk midtpunkt på Helgeland. Avstandene til de andre byene på Helgeland er altså ikke lang.

Fra Forsvarssjefens fagmilitære råd:

«For å øke beredskapen skal rekruttskolen reetableres utenfor Hærens manøveravdelinger, i motsetning til dagens gjennomgående førstegangstjeneste. Soldatene gjennomfører en grunnleggende soldatutdanning (rekruttperiode) før de overføres til stående avdeling».

«Av baser som foreslås videreført (FMR), anbefales Terningmoen videreutviklet som hovedsete for Heimevernet og felles rekruttskole».

Det denne gjengen ser for seg er en 2-delt rekruttskolemodell, en for Nord- og Midt-Norge på Drevjamoen (Brigade Nord), og en for Sør-Norge på Terningmoen (Brigade Sør). Videre går Bjørkmo over på hvorfor de mener at rekruttutdanningen må være desentralisert, og hvorfor akkurat Drevjamoen er godt egnet.

1. Tilstedeværelse og beredskap.

Denne 2-delte planen vil ivareta landsdelens interesser i et politisk perspektiv. Den vil sikre regional og nasjonal ivaretakelse i samfunnskritiske situasjoner. Den vil også sikre tilstedeværelse og beredskap i et nasjonalt viktig strategisk område.

2. Skyte og øvingsfelt (SØF)

Forsvarets aktivitet er nært knyttet opp mot tilgangen på SØF. Drevjamoen har 8500 mål regulert skyte- og øvingsfelt (12900 mål inkl. klausulert areal). Drevjamoen har er eneste skytefelt mellom Sætermoen i Troms og Frigården i Trøndelag. Skytefeltet der har kapasitet til Brigade Nord sine soldater. Ila. de siste ti årene har skytefeltene blitt modernisert med tanke på miljøhensyn og belysning. Det kan foretas døgndrift uten restriksjoner, siden Drevjamoen ligger et stykke utenfor Mosjøen og annen bebyggelse. Fra indre leir er det gåavstand til samtlige SØF. Bilde følger:

3. Infrastruktur og geografisk beliggenhet

Umiddelbar nærhet til Nordlandsbanen, E6 og FV78. Tre flyplasser i rimelig nærhet. Innenfor 60 min kjøretid nås 60.000 mennesker. Å komme seg hit er kosteffektivt ift reiser.

4. Nærhet til både kyst og innland

Med nødvendigheten for soldater som kan operere i alle former for terreng i Norge, leverer Drevjamoen med å være kystnær, ha fjell, myr, skog, kyst- og innenlandsklima i umiddelbar nærhet.

5. Det er fattet en stor regional enighet om akkurat Drevjamoen av Helgeland regionråd, Indre Helgeland regionråd og Salten regionråd. Dette er til sammen 27 kommuner. Det er også fattet enighet i Fylkestinget i Nordland.

Bjørkmo presenterte også utfordringene med Drevjamoen. Det er hovedsakelig kost og losji. Drevjamoen har per nå ikke kapasitet til å ta imot like mange soldater som de har kapasitet til å trene. Dette medfører at ved en besluttet 2-delt rekruttskolemodell må det bygges kaserner som soldatene kan bo på. Messen må også mest sannsynlig bygges ut.

Og med det avsluttet Bjørkmo presentasjonen og vi gikk til lunsj. Jeg kan legge til at maten ved Drevjamoen er svært god. Etter lunsj ble vi tatt med på en guidet tur av gjengen rundt om på Drevjamoen der så vi bl.a. på skytefeltene som var og ammunisjonslagrene. Jeg begynte å tro på at Drevjamoen kan være en skjult løsning.

Jone Måsøy
Leder Fagolitisk råd
Sjøadettforeningen av 1898 Valkyrien